Đưa sứ mệnh của bạn tiến xa hơn nữa bằng các công cụ quản lý phù hợp dành cho tổ chức phi lợi nhuận.

Đưa sứ mệnh của bạn tiến xa hơn nữa bằng các công cụ quản lý phù hợp dành cho tổ chức phi lợi nhuận.

Bất kể tổ chức phi lợi nhuận của bạn tạo nên sự khác biệt như thế nào, tài nguyên của Google cho tổ chức phi lợi nhuận có thể giúp bạn kết nối với những người quan trọng, tăng cường hỗ trợ và nâng cao nhận thức trên phạm vi toàn cầu.

Câu chuyện nổi bật
Xem thêm