Google Earth Outreach

Lập bản đồ mức ảnh hưởng của bạn.

Lập bản đồ mức ảnh hưởng của bạn.

Làm cho câu chuyện của tổ chức phi lợi nhuận trở nên sống động bằng bản đồ tùy chỉnh và dữ liệu vị trí trên toàn cầu.

Tín dụng Google Maps Platform cho tổ chức phi lợi nhuận.
Giữ dữ liệu vị trí nhạy cảm trong phạm vi nội bộ.

Google Maps Platform cho phép bạn hiển thị dữ liệu vị trí của cộng đồng hoặc nhà tài trợ trên Google Maps để biết giới hạn sử dụng.

Gia tăng đối tượng của bạn.

Nhận được tới một triệu tín dụng bản đồ miễn phí cho các trang web truy cập công khai.

Các công cụ lập bản đồ bổ sung miễn phí hiện có của Google.
Xuất bản bản đồ đơn giản trên trang web của bạn.

Sử dụng các công cụ cộng tác trên My Maps miễn phí của Google để dễ dàng tạo và chia sẻ bản đồ tùy chỉnh.

Chia sẻ mức ảnh hưởng của bạn.

Thu thập dữ liệu tại thực địa bằng Bộ dữ liệu mở và hình ảnh hóa dữ liệu đó trên Google Maps, làm cho các nỗ lực của bạn trở nên sống động.

Hiển thị vị trí của người ủng hộ.

Kết nối thế giới với công việc của bạn bằng cách thu thập và hiển thị hình ảnh 360 các vị trí ở cấp đường phố bằng Chế độ xem Phố của Google.

Không cần nói, chỉ cần thể hiện.

Phát triển trực quan hóa dữ liệu hấp dẫn để theo dõi và chia sẻ mức ảnh hưởng của tổ chức bạn với Google Earth và Google Maps Platform.

Cách bắt đầu:
1
Đăng ký Google cho tổ chức phi lợi nhuận.
2
Tìm hiểu những mục bạn cần phải đăng ký.

Sau khi được chấp thuận là tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể nộp đơn xin tín dụng Google Maps Platform. Hãy tìm hiểu thêm về sản phẩm này và khám phá những thứ bạn cần để bắt đầu ở bên dưới:

Triển khai Google Maps Platform hiện có

Đối với nhà phát triển Google Maps Platform hiện tại, bạn cần phải gửi:

  • Khóa API và tài khoản Google Developer Console của bạn
  • Một ảnh chụp màn hình bản đồ hiện có của bạn
  • Giải thích lý do bạn cần tín dụng Google Maps Platform cho các trang web truy cập công khai hoặc bị hạn chế

Để bắt đầu với Google Maps Platform, hãy kích hoạt khóa trình duyệt của bạn tại đây.

Tìm hiểu thêm

Bạn có câu hỏi về tài khoản Google Maps Platform của mình? Nếu đã đăng ký, bạn có thể tìm câu trả lời và sự hỗ trợ trong Bảng điều khiển Google Cloud Platform.

Câu chuyện nổi bật
Xem thêm