Gây quỹ theo những cách mới với các công cụ quyên góp của Google

Chia sẻ nỗ lực gây quỹ của bạn ở nhiều nơi hơn trên mạng và kết nối với những người ủng hộ mới.

Google cho tổ chức phi lợi nhuận cung cấp miễn phí quyền truy cập vào các công cụ gây quỹ dễ sử dụng.

Lợi ích

Cách các công cụ quyên góp của Google hoạt động

Google One Today là ứng dụng miễn phí dành cho thiết bị di động, giúp hiển thị nổi bật một dự án khác dành cho tổ chức phi lợi nhuận hằng ngày và thuyết phục mọi người quyên góp.

Khám phá cách các công cụ quyên góp của Google giúp các tổ chức phi lợi nhuận gây quỹ theo nhiều cách và ở nhiều nơi hơn trên internet.

Các công cụ khác giúp bạn gây quỹ

Cùng với công cụ quyên góp của Google, các sản phẩm khác được cung cấp thông qua chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn nâng cao nhận thức và gây quỹ.

Yêu cầu cấp tài khoản Google cho tổ chức phi lợi nhuận

Sau khi chúng tôi xác minh để đảm bảo tổ chức của bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể kích hoạt các sản phẩm của Google phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng các công cụ quyên góp của Google?

Sau khi tổ chức phi lợi nhuận của bạn được xác minh và bạn đã kích hoạt các công cụ quyên góp của Google, hãy xem tài nguyên và câu hỏi thường gặp của chúng tôi để có thể khai thác tối đa các sản phẩm.